Page 28 - Annuaire Officiel des Télécommunications de Madagascar Edition 2021
P. 28

26
                           E-mail ..............................................doi_fianara@paositramalagasy.mg
        PAOSITRA MALAGASY (SUITE)       Service Informatique : .....................................................033 75 501 97
                           E-mail ................................................ai_fianara@paositramalagasy.mg
    Mahajanga Mahabibo 401 ..............................................033 75 502 40 E-mail ...................................... fianarantsoa_rp@paositramalagasy.mg
    Mahajanga Maritime 401            Fianarantsoa Tsianolondroa 303 ....................................033 75 502 16
    Rue Colonel Barre Mahajanga Be ..................................033 75 502 41 E-mail ..........................................tsianolondroa@paositramalagasy.mg
    Mahajanga RP 401 - En Face Cathédrale Mahajanga Be PAOSITRA MALAGASY
    Gsm ...................................................... 033 75 500 64 / 033 75 503 91 Alakamisy-Itenina 302 .....................................................033 75 503 04
    E-mail ........................................ mahajanga_rp@paositramalagasy.mg Avaratsena Alarobia-Vohiposa 305 ................................033 75 503 05
    PAOSITRA MALAGASY               Avaratsena Ambalavao 301 ............................................033 75 502 37
    4 ème Quartier Ambato Boéni 403 ..................................033 75 503 12 Atalata Centre Ambohimahasoa 305 ..............................033 75 502 49
    PAOSITRA MALAGASY               Andranovorivato 302 .......................................................033 75 503 80
    Boanamary ......................................................................033 75 503 55 Antanambao Sud Ikalamavony 314 ................................033 75 503 47
    Madirovalo 403 ................................................................033 75 503 14 Mahasoabe 302 ..............................................................033 75 504 34
    Tsimahajao Marovoay 416 ..............................................033 75 502 52 Talata Ampano ................................................................033 75 504 81
    Mitsinjo 417 .....................................................................033 75 503 59 Ambatomainty .................................................................033 75 503 13
    Soalala 420 .....................................................................033 75 503 16 Antsalova ........................................................................033 75 502 12
    Tsaramandroso 403 ........................................................033 75 503 17 Besalampy 410 ...............................................................033 75 502 60
    PAOSITRA MALAGASY               Marodoka Maintirano 413 ...............................................033 75 502 21
    DIRECTION INTER REGIONALE :          Andakazera Ambatolahy 617 ..........................................033 75 503 26
    29 Rue François de Mahy Antsiranana I 201   Ankilizato Centre 615 ......................................................033 75 503 68
    Directeur ..........................................................................033 75 500 13 Atsinanantsena Belo-Sur-Tsiribihina 608 ........................033 75 502 73
    E-mail ............................................dirpm_diego@paositramalagasy.mg Tsinjorano Mahabo 615 ..................................................033 75 502 92
    Département Commercial, Administratif et Financier : ...033 75 500 42 Miandrivazo I 617 ............................................................033 75 502 75
    E-mail ..............................................dcaf_diego@paositramalagasy.mg Morondava I ....................................................................033 75 500 82
    Département Opérations et Inspections : .......................033 75 500 43 Morondava Guichetier .....................................................033 75 504 09
    E-mail ................................................doi_diego@paositramalagasy.mg Atsinanandrova Malaimbandy 619 ..................................033 75 503 71
    Service Informatique : .....................................................033 75 501 93 Ambodiangezoka paositra malagasy 205 .......................033 75 503 01
    E-mail ..................................................ai_diego@paositramalagasy.mg Andapa Beanana 205 .....................................................033 75 502 35
    Assistant Commercial : ...................................................032 04 868 84 Boulevard Maritime Antalaha 206 ...................................033 75 500 76
    E-mail ......................................ass_com_diego@paositramalagasy.mg E-mail ..................................................antalaha@paositramalagasy.mg
    Antsiranana RP .................................... 033 75 500 62 / 033 75 503 89 PAOSITRA MALAGASY
    E-mail ....................................... antsiranana_rp@paositramalagasy.mg Paositra Malagasy Sambava Centre 208 .... 033 75 500 78 / 033 75 504 05
    Antsiranana CCP ............................................................033 75 504 41 E-mail .................................................sambava@paositramalagasy.mg
    Paositra Malagasy Joffreville Antsiranana II 202 ............033 75 502 95 PAOSITRA MALAGASY
    PAOSITRA MALAGASY               Anahidrano Nord 407 ......................................................033 75 503 54
    Antsirabe Nord Commune Urbaine Vohémar 209 .............................033 75 502 36 Ampasikely Analalava 405 ..............................................033 75 504 35
    PAOSITRA MALAGASY               Antsohihy 407 ...................................... 033 75 500 72 / 033 75 503 99
    Ambanja Centre à l'Est du District Ambanja 203 E-mail ................................................antsohihy@paositramalagasy.mg
    Gsm ...................................................... 033 75 500 71 / 033 75 503 98 PAOSITRA MALAGASY
    E-mail ..................................................ambanja@paositramalagasy.mg C.U.B. Bealanana 408 ....................................................033 75 502 66
    PAOSITRA MALAGASY               Manongarivo Befandriana Nord 409 ...............................033 75 502 67
    Ankaratra Sirama Est Ambilobe 204 .... 033 75 502 34 / 033 75 503 69 Mandrosoa Mampikony 414 ............................................033 75 502 68
    PAOSITRA MALAGASY               Mandritsara Ambony 415 ................................................033 75 502 42
    Ampanefena Ambilompanjakana 209 .............................033 75 503 02 Maromandia 405 .............................................................033 75 503 58
    PAOSITRA MALAGASY               Namakia ..........................................................................033 75 503 15
    Anjomakely Anivorano III 202 .........................................033 75 503 03 Tsararivotra Port Bergé (Boriziny) 419 ...........................033 75 502 53
    PAOSITRA MALAGASY               Andafiatsimo Ambatolampy 104 .....................................033 75 502 46
    Dzamandzar 207 .............................................................033 75 502 79 Ambohibary Sambaina 110 .............................................033 75 502 97
    PAOSITRA MALAGASY               Ambohimandroso 109 .....................................................033 75 503 76
    Bureau Paositra Malagasy Cant Vert Nosy Be 207 Ampovoantsena Ankazomiriotra 113 ..............................033 75 503 38
    Gsm ...................................................... 033 75 500 77 / 033 75 504 04 Antanifotsy Ville 109 .......................................................033 75 502 62
    E-mail ..................................................nosy_be@paositramalagasy.mg Avaratsena Antsirabe Asabotsy 110 ...............................033 75 502 84
    PAOSITRA MALAGASY               Antsirabe RP Avenue de l'Indépendance ... 033 75 500 75 / 033 75 504 02
    Log. Paositra Malagasy Vohemar Iharana 209 ..............033 75 502 36 E-mail ................................................. antsirabe_rp@paositramalagasy
    PAOSITRA MALAGASY               Anony Behenjy 104 .........................................................033 75 503 39
    Fanjakamandroso Ihosy 313 ...........................................033 75 502 28 Avaratsena Betafo 113 ...................................................033 75 502 64
    Ranohira 313 ...................................................................033 75 503 50 Ambaniandrefana Faratsiho 114 .....................................033 75 502 86
    Avaradalana II Ampefy 118 .............................................033 75 502 98 Ambohimiandrisoa Mandoto 113 ....................................033 75 503 00
    Beravina Analavory 117 ..................................................033 75 502 77 Ampasimanjeva 316 ........................................................033 75 503 43
    Arivonimamo Nord 112 ...................................................033 75 502 63 Ankaramena 317 .............................................................033 75 503 44
    Babetville Avaratsena Sakay 119 ...................................033 75 502 85 Antsenavolo 317 .............................................................033 75 503 45
    Antanambao Nord Miarinarivo ........................................033 75 502 48 Ifanadiana 312 ................................................................033 75 502 88
    Antsanoroa Soavinandriana 118 .....................................033 75 502 87 Ikongo .............................................................................033 75 503 40
    PAOSITRA MALAGASY               Kianjavato 317 ................................................................033 75 503 49
    DIRECTION INTER REGIONALE :          Manakara-Sud 316 ..........................................................033 75 502 20
    Ampasambazaha Fianarantsoa 301        Mananjary 317 ................................................................033 75 502 38
    Directeur ..........................................................................033 75 500 14 Tanambao-Mananjary 317 ..............................................033 75 503 11
    E-mail ......................................... dirpm_fianara@paositramalagasy.mg Nosy-Varika 319 ..............................................................033 75 503 08
    Secrétaire ........................................................................033 75 501 98 Ranomafana-Centre 312 .................................................033 75 503 53
    Département Commercial, Administratif et Financier : ...033 75 500 44 Sahasinaka 316 ..............................................................033 75 503 51
    E-mail ............................................dcaf_fianara@paositramalagasy.mg Vohipeno 321 ..................................................................033 75 502 65
    Département Opérations et Inspections : .......................033 75 500 45 Vohilava ..........................................................................033 75 503 52
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33